คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ