กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา เฉยเม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง จันทร์เจาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคำมี ชัยรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรรตธร คงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์
ครูชำนาญการ

นายเสกสรร เทียนทอง
ครูชำนาญการ

นายปฏิฬ นาคทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวพรรรณิพา เมฆพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ ผาสุข
ครู

นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์
ครู

นายจักกฤษณ์ สุขรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน
ครูชำนาญการ

นางสาวสิรินุช เข็มคง
ครู

นางณัฏฐชา อำพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญนภัสร์ แช่มชื่น
ครู

นายอำนวย บุญคุ้ม
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนันท์ รักทุ่ง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพิชญา กาวิละนันท์
ครู

นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย
ครูอัตราจ้าง