กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมหมาย เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายคำรณ อินทร์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา เฉยเม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง จันทร์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำมี ชัยรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวรส ปานเกิด
ครู ชำนาญการ

นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นายณรรตธร คงเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ

นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
ครู

นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ

นายเสกสรร เทียนทอง
ครู ชำนาญการ

นายปฏิฬ นาคทอง
ครู

นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์
ครู ชำนาญการ

นางสาวพรรรณิพา เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายจักกฤษณ์ สุขรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน
ครู ชำนาญการ

นางสาวสิรินุช เข็มคง
ครูผู้ช่วย

นางณัฏฐชา อำพร
ครู ชำนาญการ

นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย
ครูอัตราจ้าง