กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา เฉยเม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง จันทร์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำมี ชัยรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายณรรตธร คงเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
ครู

นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์
ครู ชำนาญการ

นายเสกสรร เทียนทอง
ครู ชำนาญการ

นายปฏิฬ นาคทอง
ครู

นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน
ครู เชี่ยวชาญ

นางสาวพรรรณิพา เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ ผาสุข
ครู

นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์
ครู

นายจักกฤษณ์ สุขรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน
ครู ชำนาญการ

นางสาวสิรินุช เข็มคง
ครู

นางณัฏฐชา อำพร
ครู ชำนาญการ

นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย
ครูอัตราจ้าง