ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 36) 30 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 53) 28 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 78) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 82) 20 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 (อ่าน 60) 17 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 62) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 53) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 (อ่าน 140) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 83) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 29 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบสัมภษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 68) 29 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 76) 27 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2565 (อ่าน 94) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 90) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อชุมนุมที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 868) 22 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 110) 20 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2565 (อ่าน 205) 12 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รอบต้นปีการศึกษา 2565 (อ่าน 262) 11 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) (อ่าน 128) 11 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 129) 11 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 286) 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) และพนักงานขับรถ (อ่าน 143) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 443) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 197) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ (อ่าน 348) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) และพนักงานขับรถ (อ่าน 154) 27 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 496) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 1215) 28 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 รอบที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6287) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 6318) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7269) 11 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 12120) 28 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 12953) 18 ก.พ. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ (อ่าน 13486) 13 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ (อ่าน 14840) 12 ม.ค. 65
ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12047) 06 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ (อ่าน 7138) 04 ม.ค. 65
ประกาศผล การคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564 (อ่าน 12047) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 12866) 21 ธ.ค. 64