ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 206) 05 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 181) 04 พ.ย. 64
การเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 202) 30 ต.ค. 64
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 175) 29 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 224) 27 ต.ค. 64
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 (อ่าน 1877) 06 ต.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 179) 10 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 121) 09 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 153) 01 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 159) 26 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (อ่าน 199) 24 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 455) 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 121) 24 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 113) 16 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือลดภาระของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 144) 07 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 139) 28 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (อ่าน 130) 16 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ปรับเวลาการจัดการเรียนการสอนทางระบบ On-Line (วันที่ 5-9 ก.ค. 64) (อ่าน 314) 03 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 188) 03 ก.ค. 64
ตารางปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในช่วงเรียนระบบออนไลน์ (ม.ต้น) (อ่าน 180) 03 ก.ค. 64
ตารางปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในช่วงเรียนระบบออนไลน์ (ม.ปลาย) (อ่าน 122) 03 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอนชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ภาค 1 ปี'64 (อ่าน 186) 02 ก.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (รอบ๒) ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 211) 29 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 250) 28 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 243) 27 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รอบที่ ๒)ประจำปี 2564 (อ่าน 208) 25 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งรายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1124) 21 มิ.ย. 64
กำหนดการลงทะเบียนชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1460) 19 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งรายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2555) 19 มิ.ย. 64
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบ (อ่าน 417) 18 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 205) 17 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2564 (อ่าน 229) 16 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 230) 09 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 80/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานสอน ภาค1 ปี'64 (อ่าน 536) 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 244) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 256) 25 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี'64 (อ่าน 888) 21 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี'64 (อ่าน 1256) 21 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 459) 17 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 728) 12 พ.ค. 64