กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนี พุดซ้อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิระเมศว์ อัครรังสีธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทวีพงศ์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายภัคพล หล่ำทุ่ง
ครู

นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์

นายคุณากร สุริยนต์
พนักงานราชการ

นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง