กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัชนี พุดซ้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0812806619

นายทวีพงศ์ รอดสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภัคพล หล่ำทุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชษิตา หล่ำทุ่ง
ครูชำนาญการ

นายสายธาร ยอดเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย

นายศุภรัฐ จัตวา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0844066369

นางสาววันทนีย์ ทัศนา
ครูอัตราจ้าง