กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนี พุดซ้อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทวีพงศ์ รอดสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายภัคพล หล่ำทุ่ง
ครู ชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางโชษิตา หล่ำทุ่ง