หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น
 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. แผนการเรียน English Program
 3. แผนการเรียน ภาษาจีน
 4. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 5. แผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. แผนการเรียน English Program
 3. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 4. แผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส
 5. แผนการเรียน ภาษาจีน
 6. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา