กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปทุมพร ชมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนัญธิดา จิราวัชรภัค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ยงค์เจาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น
ครูชำนาญการ

นายลิขิต สอนเทียน
ครูชำนาญการ

นางสาวดาราพร ซ้อนแดง
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพวงพลอย พรกระแส
ครูชำนาญการ

นายกนกศักดิ์ สอนเพียร
ครูชำนาญการ

นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร
ครู

นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก
ครูชำนาญการ

นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

นางสาวสุทธิณี โชติมน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล นาคทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวชนิดา อินผ่อง
ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจณี โชติสุข
ครู

นางสาวชนิกานต์ ศรีนรา
ครู

นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
ครูอัตราจ้าง