กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปทุมพร ชมชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุนัย ศรีม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรี ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ
ครู เชี่ยวชาญ

นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมณชนก หนูแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น
ครู

นายลิขิต สอนเทียน
ครู

นางสาวดาราพร ซ้อนแดง
ครู

นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวพวงพลอย พรกระแส
ครู

นายกนกศักดิ์ สอนเพียร
ครู ชำนาญการ

นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
ครู ชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก
ครู

นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ
ครู

นางสาวสุทธิณี โชติมน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์
ครู

นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
ครูอัตราจ้าง