กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 084-3637733
อีเมล์ : chai-rong@hotmail.com

นายจรัส สุริโย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครู

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์
ครูชำนาญการ

นายสมชาย จินะ
ครูชำนาญการ

นายอำพล สุรินทร์
ครูชำนาญการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ