กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครู

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์
ครู

นายสมชาย จินะ
ครู ชำนาญการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ