กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 084-3637733
อีเมล์ : chai-rong@hotmail.com

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครู

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์
ครู

นายสมชาย จินะ
ครู ชำนาญการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ