เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง..มาร์ชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
             วิทยาคมอุดมสถานตระการเด่น
อันบำเพ็ญขัดเกลาเยาวชน
ศาสตร์และศิลป์เลิศล้ำนำแนวกมล
เราทุกคนมานะสร้างทางปัญญา
          มารยาทเร่งอบรมคนชมชื่น
แสนร่มรื่นแห่งนี้ที่โอ่อ่า
สร้างนิสัยให้เป็นคนดีนานมา
วัฒนาสถาบันเมืองขุนราม
          ม่วง - ขาว สีของเรายิ่งใหญ่
การกีฬาเกรียงไกรในสนาม
มี.....ฝีมืองดงาม
ขึ้นชื่อลือนามเก่งกล้าคว้าเอาชัย
          ขอพวกเราร่วมใจรักสามัคคี
ผดุงเพื่อศักดิ์ศรีให้ผ่องใส
ให้รุ่งเรืองเกียรติคุณกำจรกำจาย
สมสมญา "สุโขทัยวิทยาคม"