ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.มนตรี คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564-
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมพร สุขอร่าม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเนาวรัตน์ คณะนัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายไพวัน คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ วงศ์โชติรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน คงชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชีพ มีจุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ทิมพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน วรนุช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส นิจโภค
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ สุขกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2483
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส นิจโภค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายงาม สีตะธานี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายฮวด ทิพย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ พัฒนากุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470-2477
ชื่อ-นามสกุล : นายพูน ชัยอุดม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2469-2470
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ พัฒนากุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2465-2469
ชื่อ-นามสกุล : พระครูคณะวาที(เวทย์ มณีนิล)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2447-2465