กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิษณุ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชนกานต์ กฤติธัญกช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารยา รักมหาคุณ
ครู ชำนาญการ

นางอำพร เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวยุพิน อยู่เปีย
ครู

นายสมชาย ดวงเนตร
ครู

นายเฉลิมพล อินทรสอาด
พนักงานราชการ

นางสาววิภาศิริ ทากะถา
พนักงานราชการ

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
พนักงานราชการ