กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิษณุ อ้นบางเขน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชนกานต์ กฤติธัญกช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา รักมหาคุณ
ครูชำนาญการ

นางอำพร เขียวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
ครูชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ อ้นบางเขน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันยาภรณ์ เต็งดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพิน อยู่เปีย
ครูชำนาญการ

นายสมชาย ดวงเนตร
ครูชำนาญการ

นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑาทิพย์ คำสุด
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมพล อินทรสอาด
พนักงานราชการ

นางสาววิภาศิริ ทากะถา
พนักงานราชการ

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
พนักงานราชการ