กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิษณุ อ้นบางเขน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชนกานต์ กฤติธัญกช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา รักมหาคุณ
ครูชำนาญการ

นางอำพร เขียวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
ครูชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ อ้นบางเขน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันยาภรณ์ เต็งดี
ครูชำนาญการ

นางสาวยุพิน อยู่เปีย
ครู

นายสมชาย ดวงเนตร
ครู

นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมพล อินทรสอาด
พนักงานราชการ

นางสาววิภาศิริ ทากะถา
พนักงานราชการ

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
พนักงานราชการ

นายสุริยะ ปาณะดิษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร