แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล
แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล
  1. แบบฟอร์ม-ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
  2. แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
  3. แบบฟอร์ม-ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
  4. แบบฟอร์ม-รายงานการไปราชการ
  5. แบบฟอร์ม-ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  6. แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย