ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 66 ชั้น ม.6 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
11 พ.ค. 66 ชั้น ม.5 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
10 พ.ค. 66 ชั้น ม.4 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
09 พ.ค. 66 ชั้น ม.3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
08 พ.ค. 66 ชั้น ม.2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
07 พ.ค. 66 ชั้น ม.1 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
26 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
05 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ GP
04 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
14 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ห้องทะเบียนวัดผล
26 ธ.ค. 65 ถึง 28 ธ.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
16 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 รับสมัคร โครงการเพชรอินทนิล
25 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2ื ปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
09 ต.ค. 65 ถึง 23 ต.ค. 65 กิจกรรมค่าย สอวน.เคมี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
06 ต.ค. 65 ส่งคะแนนโปรแกรม Bookmark/สมุด ปพ.5/กิจกรรมชมรม/ลดเรียน/ลูกเสือและเนตรนารี
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 ครูดำเนินการตรวจข้อสอบปลายภาค 1/2565 และลงข้อมูลในโปรแกรม Bookmark พร้อมทำสมุด ปพ.5
01 ต.ค. 65 ถึง 20 ต.ค. 65 ดำเนินการจัดทำตารางสอนครูและนักเรียน
25 ก.ค. 65 ถึง 27 ก.ค. 65 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)
25-27 กรกฎาคม 2565
22 ก.ค. 65 นิเทศน์การเรียนการสอน ครั้งที่ 1
20 ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565
19 ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565
18 ก.ค. 65 ถึง 20 ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565
18-20 กรกฎาคม 2565
12 ก.ค. 65 แห่เทียนพรรษา
10 ก.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
โดมเวทีศักยภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 ก.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง
ช่วงเช้า ม.1,ม.5 
ช่วงบ่าย ม.2,ม.4 
โดมเวทีศักยภาพ กิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 ยื่นคำร้องเรียนซ้ำครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
ห้องทะเบียน
30 มิ.ย. 65 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่ห้องทะเบียน
30 มิ.ย. 65 ครูส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1 ที่ห้องทะเบียน
28 มิ.ย. 65 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
23 มิ.ย. 65 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
20 มิ.ย. 65 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
17 มิ.ย. 65 ส่ง ปพ5 ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
13 มิ.ย. 65 ปฐมนิเทศน์ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
06 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
06 มิ.ย. 65 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
03 มิ.ย. 65 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
25 พ.ค. 65 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น (เข็ม3)
20 พ.ค. 65 ถึง 24 พ.ค. 65 ลงทะเบียนเรียนในวิชา 5G
19 พ.ค. 65 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/2564
19 พ.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65 ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
11 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
10 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
06 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 พ.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
03 เม.ย. 65 การมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
02 เม.ย. 65 การมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
31 มี.ค. 65 การรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
30 มี.ค. 65 การรายงานตัวของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
27 มี.ค. 65 สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
26 มี.ค. 65 สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
10 มี.ค. 65 ประกาศสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP และ ประกาศสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ GP
07 มี.ค. 65 สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ GP
06 มี.ค. 65 สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
19 ก.พ. 65 ถึง 23 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
-รับสมัครระบบออนไลน์
-ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์
18 ม.ค. 65 ม.4-ม.6 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
17 ม.ค. 65 ม.1-ม.3 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
14 ม.ค. 65 ม.4-ม.6 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
13 ม.ค. 65 ม.1-ม.3 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
12 ม.ค. 65 ม.4-ม.6 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
11 ม.ค. 65 ม.1-ม.3 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
10 ม.ค. 65 ม.4-ม.6 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564
12 พ.ย. 64 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
22 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
11 ต.ค. 64 ถึง 21 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
04 ต.ค. 64 เปิดเรียน online ปกติ
30 ก.ค. 64 ครูผู้สอน ส่ง ปพ.5 และบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
03 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเพื่อให้ครบเวลาตาม สพฐ.
23 มิ.ย. 64 นักเรียนระดับ ม.ปลาย เลือกชุมนุมแบบออนไลน์
21 มิ.ย. 64 ถึง 22 มิ.ย. 64 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวทุกระดับชั้นตามเวลาที่งานทะเบียนวัดผลกำหนด
21 มิ.ย. 64 ถึง 09 ก.ค. 64 ดำเนินการสอบแก้ตัว
21 มิ.ย. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 ดำเนินการเรียนซ้ำ
23 พ.ค. 64 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
22 พ.ค. 64 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
10 เม.ย. 64 นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 รับปพ.1 และใบประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสCOVID-19 ทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนมารับ ปพ.1 ใันวันที่ 10 เม.ย.2564 เวลา 09.00 น.
โดมหน้าอาคารเกียรติยศ109 ปี /ชุดนักเรียน งานทะเบียน
09 เม.ย. 64 นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 รับปพ.1 และใบประกาศ
นักเรียนมาเข้าแถวพร้อมนักเรียนระดับชั้นอื่น 
โดมศักยภาพ /ชุดนักเรียนเรียบร้อย งานทะเบียน
19 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ห้องแนะแนว/ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2
23 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
10 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563
19 มิ.ย. 63 ชั้น ม.6 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

6/1 , 6/2 , 6/3 , 6/4 , 6/5 , 6/6

      เวลา 13.00 – 16.00 น.

6/7 , 6/8 , 6/9 , 6/10 , 6/11

18 มิ.ย. 63 ชั้น ม.5 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

5/1 , 5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/5 , 5/6 , 5/7

      เวลา 13.00 – 16.00 น.

5/8 , 5/9 , 5/10 , 5/11

17 มิ.ย. 63 ชั้น ม.3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 17 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/6 , 3/7 , 3/8

      เวลา 13.00 – 16.00 น.

3/9 , 3/10 , 3/11 , 3/12


โดมศักยภาพ
16 มิ.ย. 63 ชั้น ม.2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/6 , 2/7 , 2/8

      เวลา 13.00 – 16.00 น.

2/9 , 2/10 , 2/11 , 2/12

โคมศักยภาพ
15 มิ.ย. 63 ชั้น ม.4 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

4/1 , 4/2 , 4/3 , 4/4 , 4/5 , 4/6 , 4/7

      เวลา 13.00 – 16.00 น.

4/8 , 4/9, 4/10 , 4/11 , 4/12

โคมศักยภาพ
13 มิ.ย. 63 ชั้น ม.1 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2563

      เวลา 08.30 – 12.00 น.

1/1 , 1/2 , 1/6 , 1/7 , 1/8

      เวลา 13.00 16.00 น.

1/3 , 1/4 , 1/9 , 1/10 , 1/11 , 1/12


โคมศักยภาพ
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
03 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
02 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
28 พ.ค. 63 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)ปีการศึกษา 2563
15 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปึการศึกษา 2563(ระบบออนไลน์)
25 มี.ค. 63 ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
05 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ รับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP ปีการศึกษา2563
อาคาร2 ห้องแนะแนว
08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
21 ต.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
18 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.1
14 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักเรียน)/กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.4
11 พ.ค. 62 ถึง 12 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GP)ระดับชั้น ม.4
10 พ.ค. 62 จำหน่ายหนังสือเรียน กระเป๋านักเรียน ชุดพละ ชุดนักเรียน(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
10 พ.ค. 62 ถึง 12 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (GP) ระดับชั้น ม.1
09 พ.ค. 62 จำหน่ายหนังสือเรียน กระเป๋านักเรียน ชุดพละ ชุดนักเรียน เครื่องหมายลูกเสือ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
01 พ.ค. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนด้านภาษา ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนด้านภาษา ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP และห้องเรียนพหุภาษา HUB)
12 เม.ย. 62 สรงน้ำพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
09 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2562
08 เม.ย. 62 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2562
06 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ/รายงานตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
05 เม.ย. 62 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.3, ม.6 (ปพ.1, ปพ.2)


03 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ/รายงานตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษ 2562
30 มี.ค. 62 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษ 2562
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปึการศึกษา 2562
10 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP ปีการศึกษา 2562
09 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP ปีการศึกษา 2562
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP ปีการศึกษา2562
26 ม.ค. 62 ถึง 29 ม.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1และ ม.4 โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562
07 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
04 ม.ค. 62 ถึง 19 ม.ค. 62 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
25 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 ม.4-ม.6 สอบภาคเรียนที่ 1/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
06 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
15 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
17 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.4,ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
25 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
15 พ.ค. 61 เปิืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 61 ปรับสภาพนักเรียน ม.4 ทุกห้องเรียน
12 พ.ค. 61 ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ทุกห้องเรียน
09 พ.ค. 61 นักเรียน ม.ปลาย ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม/รับอุปกรณ์การเรียน/ซื้อชุดพละ
08 พ.ค. 61 นักเรียน ม.ต้น ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม/อุปกรณ์ลูกเสือ/ซื้อชุดพละ
07 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐานนักเรียน GP ม.4 และม.4 แผนวิทย์(ห้อง 7-11)
05 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐานนักเรียน GP ม.1
02 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.4 ที่สนใจสมัครเรียนนักเรียนศึกษาวิชาทหาร รับใบสมัครได้ที่ ห้องดนตรีไทย(ครูทวีพงศ์ รอดสิน)
23 เม.ย. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน EP และ MP ม.1 ปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ
27 มี.ค. 61 ทดสอบความสามารถพิเศษ นักเรียนเข้าม.1 ปีการศึกษ 2561 กรณีความสามารถพิเศษ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั่วไป
18 มี.ค. 61 รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
15 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ รับสมัคร ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
19 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
16 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560