กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีรพงษ์ เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี เขาเหิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร โพธิ์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพลินจิตร ชำนาญผา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ทิพพาหา
ครู ชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
ครู ชำนาญการ

นางสายรุ้ง อยู่คร
ครู ชำนาญการ

นางฐิติมา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา อินอยู่
ครู ชำนาญการ

นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ