กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรพงษ์ เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0881470630
อีเมล์ : krutee4002@gmail.com

นางจรัสศรี เขาเหิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร โพธิ์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพลินจิตร ชำนาญผา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ทิพพาหา
ครู ชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : tt_siriwan@hotmail.com

นางสายรุ้ง อยู่คร
ครู ชำนาญการ

นางฐิติมา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา อินอยู่
ครู ชำนาญการ

นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ