ครูต่างชาติ

Miss Armie Docto Estrobo

Miss Shiela A. Babadi

Miss Jenny Nanas Lacdag