บุคลากรโครงการห้องเรียนกีฬา

นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท

นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง

นายสายชล ดำแลลิบ

นางสาวสุนิษา เรืองอยู่

นายสมชาย จรแจ่ม