กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทวีรัตน์ เหรียญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมใจ พงษ์สิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ สาเกกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษา พุฒลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล นิลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี หมากผิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์
ครูชำนาญการ

นางปกายดาว ปานอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธ์สพร รักสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐิตินันท์ เหรียญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลาวัณย์ ถาพันธ์ุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร รักสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร มากล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุวลี เที่ยงทุ่ง
ครู

นางสาวสุขิตา ไชยบัง
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนน่วมน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวศริญญา นารถบุญ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญเรียม พร้อมมูล
ครูชำนาญการ