กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาพ น้อยจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพนม พุฒลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ มาคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรพล ปานดำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา
ครูชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
ครู

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
ครู

นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา
ครูชำนาญการ

นายชานนท์ ผ่องฉวี
ครู

นางสาวนุศรา รอดสิน
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม
ครูชำนาญการ

นายปลวัชร พุ่มพวง
ครู

นายปิยวัจน์ พันธุ์วโรบล
ครูผู้ช่วย

นายพงศกร ป้อมแก้ว
ครู

นางสาวสุภาพร สีนวล
พนักงานราชการ

นางสาวธัญญา น้อยถึง
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ครูอัตราจ้าง