พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

          1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทาง (เหมาะสมตามศักยภาพนักเรียน)
          2.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38 เน้นการทำงานแบบบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาพส่วนในการจัดการศึกษา