ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน
 
ปีการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด
 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2558 1,007 437 1,444 791 611 1,402 2,846
2559 953 443 1,396 820 634 1,454 2,850
2560 961 446 1,407 815 637 1,452 2,859