เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
เบอร์โทร : 0963697691
อีเมล์ : ple_th1982@outlook.com

นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
อีเมล์ : pijajung@hotmail.com

นางสาวปิยนุช น้อยคง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปาณิสรา เรืองแจ่ม
เจ้าหน้าที่บัญชี