วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

             เป็นเลิศแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา

ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญา  พัฒนาสังคม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล ”  
หลักคำกล่าวนี้  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมประกอบกับสติปัญญา  ไหวพริบที่ชาญฉลาดนำไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์  พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุ่งเรืองสถาพร มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล