ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2565 25 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อชุมนุมที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 22 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 20 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2565 12 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รอบต้นปีการศึกษา 2565 11 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) 11 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 11 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 07 พ.ค. 65
แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดสฝ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ีมีประวัติการไดัรับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม 24 เม.ย. 65
ความรู้เกี่ยวกับลองโควิด 24 เม.ย. 65
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 แบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 02 เม.ย. 65
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 57) 02 เม.ย. 65
การประเมินอาการผู้ป่วย โควิด-19 14 มี.ค. 65
กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน 14 มี.ค. 65
อยู่อย่างไรให้ห่างไกลโควิด 19 14 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2565 28 ก.พ. 65
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนกีฬา 14 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 65
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นแพตเล็ต Padlet 26 พ.ค. 65
คำสั่งที่ 158/2565 รื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี'65 26 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 180 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 65
คำสั่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เข็มที่ ๓) 24 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 154/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 11 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 151 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 03 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) และพนักงานขับรถ 27 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 128/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 25 เม.ย. 65
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานประจำปีกของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 23 พ.ค. 64
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชากชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 23 พ.ค. 64
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจาแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
รายานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้(5Es) รายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.มนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
1516 17 18 19 20 21
222324 25 262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
05 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
06 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
09 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
10 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
11 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
12 พ.ค. 65 ถึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
17 พ.ค. 65 ถึง
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พ.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65
ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ
19 พ.ค. 65 ถึง
ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/2564
20 พ.ค. 65 ถึง 24 พ.ค. 65
ลงทะเบียนเรียนในวิชา 5G
25 พ.ค. 65 ถึง
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น (เข็ม3)
03 มิ.ย. 65 ถึง
ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
06 มิ.ย. 65 ถึง
ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
06 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
13 มิ.ย. 65 ถึง
ปฐมนิเทศน์ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
17 มิ.ย. 65 ถึง
ส่ง ปพ5 ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
23 มิ.ย. 65 ถึง
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
30 มิ.ย. 65 ถึง
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่ห้องทะเบียน
30 มิ.ย. 65 ถึง
ครูส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1 ที่ห้องทะเบียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย