คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 157/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน “เพชรอินทนิล” ครั้งที่ 5 ปี'65 (อ่าน 19) 01 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 163/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี' 2564 (อ่าน 20) 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 161/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและพิจารณาหนังสือเรียนฟรี ปี' 2565 (อ่าน 19) 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 165 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564: PA)ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 42) 26 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 156/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 4 ปี'64 (อ่าน 27) 25 พ.ย. 64
คำสั่งที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (อ่าน 39) 18 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 152/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (แก้ไข) (อ่าน 41) 18 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 137/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการสอนภาค 2 ปี'64 (อ่าน 130) 02 พ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 143 /2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 87) 27 ต.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 143 /2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 49) 27 ต.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 138 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 110) 25 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 124/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 2 ปี'64 (อ่าน 163) 05 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 127/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 187) 23 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 131 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 170) 23 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 123 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) (อ่าน 160) 20 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้ที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชียวชาญ ปีการศึ (อ่าน 601) 09 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 114 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 149) 03 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 113 /2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 196) 03 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี'64 (อ่าน 138) 01 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 102) 01 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 108 /๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 43) 16 ส.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 99/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 103) 21 ก.ค. 64
คำสั่งที่ 98/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 91) 16 ก.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 92 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 287) 28 มิ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 89 /2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 453) 12 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 88/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 194) 10 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 79/2564 เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 407) 18 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 73 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 354) 16 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 64/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 749) 29 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่พิจารณาการย้ายแผนการเรียน และการรับย้ายฯ ปี'64 (อ่าน 322) 28 เม.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 70 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 464) 23 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 (อ่าน 556) 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 1 ปี'64 (อ่าน 429) 29 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานฯ (ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) (อ่าน 1891) 25 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการฯ (อ่าน 309) 25 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 42/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1,2,4 และ 5 (อ่าน 465) 18 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร นร. ห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปี'64 (อ่าน 393) 16 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร. ม.6 ติวเข้ม GAT/PAT 9 วิชาสามัญ ปี'63 (อ่าน 329) 11 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยฯ ม.6 ปี'63 (อ่าน 277) 11 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปี'63 (อ่าน 400) 10 มี.ค. 64