การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน และประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.76 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.19 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.9 KB