การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.99 KB
แผ่นพับการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.63 KB
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัคร ม.1 และ ม.4
  1. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
  2. ปพ.1/ปพ.7(ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนของนักเรียน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ)
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมสำเนาของนักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ(เฉพาะ ม.1)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะ ม.4)
  5. ใบแสดงผลการสอบ O-NET (เฉพาะนักเรียนทีสมัครห้องเรียนทั่วไป)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1. ห้องเรียน EP ปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.04 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.24 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.45 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียน EP ปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.76 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.6 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.58 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MP ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.56 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 583.84 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.4 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.28 KB
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.66 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.31 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MP ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.53 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.66 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.19 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทนักเรียนอกเขตพื้นที่บริการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.04 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา2562 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.63 KB
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา2562 (ประเภทโรงเรียนเดิม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.18 KB
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.6 MB
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.42 KB
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.4 ห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB