Contact โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ที่อยู่ : เลขที่ 2/3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-1786 โทรสาร : 0-5561-2848   Email : kru_sukhothai@yahoo.com
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์และดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.นายนพดล  อินทร์ลับ   ตำแหน่งครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
   ตำแหน่ง : Administrator And Webmaster
 
โทรศัท์
:
08-71950769 , 0-5561-6251
E - mail
:
noppadon_inlub@hotmail.com
krunoph@gmail.com
 
Website
:
http://www.suw.ac.th
   
2.นายเฉลิมพล อินทรสอาด   ตำแหน่งครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
   ตำแหน่ง : Webmaster
 
โทรศัท์
:
08-1962-5717
E - mail/h5
:
j.chalermpon@hotmail.com
 
Website
:
http://www.pic.suw.ac.th
   
   
4.นายสมชาย ครุฑนาค ตำแหน่งครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
   ตำแหน่ง : Webmaster
 
โทรศัท์
:
E - mail
:
 
Website
:
http://www.suw.ac.th
http://www.ict.suw.ac.th
http://www.pic.suw.ac.th
 
ผลงานนักเรียนที่ผ่านมา
 
++ ผลงานที่ผ่านมา ++
22 กันยายน 2549
- รางวัลการประกวด การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 22 กันยายน 2549

> ชมผลงาน <

16 สิงหาคม 2549
- ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2549
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและบริษัท ปตท.

> ชมผลงาน <

 
17  มีนาคม  2549
- ชนะเลิศการประกวด Homepageหัวข้อ"โลกยุคประหยัดพลังงาน
ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

> ชมผลงาน <

 
18  สิงหาคม  2548
- ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2548
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์
์และเทคโนโลยี และบริษัท ปตท.

> ชมผลงาน <

 
24-26  พฤษภาคม  2548
- รองชนะเลิศอันดับ2 การแสดงศักยภาพนักเรียนด้าน ICT
เพื่อการเรียนรู้ " Web Site " ระดับมัธยมศึกษา
ในงานมหกรรมวิชาการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน "คุณภาพเด็กไทย
ในอนาคต " จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
> ผลงานรอบแรก <
   
7 เมษายน 2548
- ชนะเลิศการประกวดผลงาน Animation Greeting Card ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ Junior Webmaster & Web Programmer Campจัดโดย TT&T และมหาวิทยาลัยนเรศวร
> ชมผลงาน <

 
18-20  กุมภาพันธ์  2548
- ชนะเลิศการแข่งขันการสร้าง Webpage งานแสดงศักยภาพ
ของนักเรียน สพท.สท. เขต 1 ครั้งท ี่1 ปี พ.ศ.2548



 
19-21 ธันวาคม  2548
- รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการสร้างWebpage งานแสดงศักยภาพของนักเรียน สพท.สท. เขต1 ครั้งที่ 2 ปี 49